OBAVEŠTENJE KADA SE PODACI PRIKUPLJAJU OD LICA NA KOJE SE ODNOSE – PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA

en / sr

The Consent Form has been successfully submitted.

Poštovani,

U skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema Vama, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na Vas odnose, u trenutku prikupljanja tih podataka, obaveštavam Vas o sledećem:

 1. rukovalac podataka o ličnosti koji se ovom prilikom prikupljaju je privredno društvo VIVIFY IDEAS DOO ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE NOVI SAD, Ulica Laze Nančića broj 36, Novi Sad, MB: 20915099, email: [email protected], tel: 0216624615 u daljem tekstu Kompanija;
 2. rukovalac podataka je kao lice za zaštitu podataka o ličnosti odredio Milicu Stojaković, email: [email protected]), tel: 0216624615;
 3. svrha nameravane obrade podataka je:
  • realizacija selektivnih aktivnosti, kao sto su testiranje i intervjuisanje u cilju zasnivanja ili produžetka saradnje i/ili zaposlenja;
  • održavanje kontakta između rukovaoca i lica na koje se podaci odnose, informisanje lica na koje se podaci odnose i uzimanje učešća ovog lica u edukativnim i zabavnim aktivnostima koje organizuje rukovalac (npr. treninzi, radionice, seminari i dr.);
  • informisanje trećih lica - aktuelnih i potencijalnih klijenata rukovaoca, o kadrovskim kapacitetima rukovaoca, odnosno o stručnim kvalifikacijama, znanju i radnom iskustvu zaposlenih i saradnika rukovaoca podataka, koji čine njegov stručni tim;
  • obaveštavanje trećih lica, u cilju omogućavanja licu na koje se podaci odnose da koristi različite usluge koje treća lica, po posebnom sporazumu sa rukovaocem, pružaju zaposlenima i saradnicima rukovaoca podataka.
  , a pravni osnov za obradu sadržan je u članu 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018);

Pored navedenih informacija, pružam Vam istovremeno, tj. u trenutku prikupljanja podataka koji se na Vas odnose i dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada tih podataka, i to:

 1. Vaši podaci će se čuvati u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, ali ne dužem od 10 (deset) godina;
 2. imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;
 3. imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;
 4. imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka);
 5. imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona;
 6. davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za eventualno zaključenje ugovora sa rukovaocem podataka;
 7. automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo i izvršićemo dužnost da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

Datum: 2021-06-21